Beleid


Algemene doelstelling
Het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis stelt zich ten doel om met de van particulieren en bedrijven verkregen middelen een voor de patiënt en zijn/haar bezoek optimale en vriendelijke sfeer in het Westfriesgasthuis te creëren en in stand te houden.

1.    Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis acht sponsoring van belang vanwege de functie van het ziekenhuis in de maatschappij, alsook vanwege de wenselijkheid en noodzaak om extra middelen te genereren voor het bekostigen van aanvullende voorzieningen bij het zorgproces.

2.    Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis voert een actief fondsenwervingsbeleid voor specifieke projecten en/of bestemmingen.
‘Actief’ houdt in dit verband in dat Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis uit eigener beweging contacten aangaat met het bedrijfsleven en overige relevante maatschappelijke organisaties, alsook dat Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis aanbiedingen voor sponsoring toetst aan de hand van de daartoe opgestelde criteria (zie punt 5).

3.    Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis aanvaardt de Gedragscode van het Instituut voor fondsenwerving (IF) door lid te worden van het IF.
Dat houdt onder meer in dat:
•    Fondsenwerving altijd direct of indirect ten doel zal hebben de verbetering van de dienstverlening aan consumenten.
•    Het doel van fondsenwerving slechts kan zijn het financieren van onderdelen van zorgverlening die naar algemeen aanvaarde opvattingen niet tot het kerndomein van de zorgsector horen.
•    Aan de maximale toegankelijkheid en continuïteit van de regulier gefinancierde zorg niet wordt getornd.

4.    Fondsenwerving heeft een groot draagvlak nodig binnen het Westfriesgasthuis.
Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis wil dit bereiken door:
•    aan de Medische Staf, de OR en de Cliëntenraad advies te vragen omtrent het sponsorbeleid en de acceptatie van inkomsten uit sponsoring.
•    de gepleegde sponsoractiviteiten – met vermelding van omvang inkomsten en verschuldigde tegenprestatie – jaarlijks in het (sociaal) jaarverslag te verantwoorden;
•    het volgen van de klachten- en geschillenregeling van het IF.

5.    Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis en het Westfriesgasthuis kiezen er in principe niet voor om zelf andere partijen te sponsoren, tenzij:
•    de aanvrager een duidelijke link heeft met de gezondheidszorg in het algemeen en de gezondheidszorg in de regio West-Friesland in het bijzonder; én
•    Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis de communicatiedoelstellingen van het Westfriesgasthuis kan bereiken via de sponsoring.
•    de gesponsorde partij heeft een goede reputatie en past bij de uitstraling van Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis.

Download