Jaarverslag 2018


De Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis wil het verblijf van patiënten en hun naasten
net iets plezieriger maken. Daartoe tracht de Stichting zoveel mogelijk ‘vrienden’ te werven die met hun bijdragen het mogelijk maken financiële ondersteuning te verlenen aan voorzieningen voor patiënten die niet uit het reguliere budget van het ziekenhuis kunnen of mogen worden betaald.

Het Bestuur kwam in 2018 driemaal bijeen en tweemaal voltallig met de vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In 2017 kondigde de penningmeester, de heer Jan Jaap Nierop, zijn vertrek per 1 januari 2018 aan. In de bestuursvergadering van 8 maart 2018 werd dit besluit definitief en werd zijn opvolger, de heer Jaap Boukens, in zijn plaats benoemd. De heer Nierop was lid van het bestuur vanaf 2011, in de functie van penningmeester. Hij betoonde zich een voortreffelijk en prudent bestuurder en zorgde jaarlijks voor een perfect financieel overzicht.

Het bestuur bestaat verder uit mevrouw Marieke Bruins Slot-Vis, voorzitter en de heer Gijs Otten, bestuurslid algemene zaken. Namens de Raad van Bestuur is de heer Hugo Keuzenkamp afgevaardigd en namens de Raad van Toezicht, de heer Harmen Ettema. 
De secretariële ondersteuning werd verleend door mevrouw Ingrid Koopman en mevrouw Ymke Valk namens het secretariaat RvB. Het Facilitair Bedrijf en de afdeling Communicatie in de personen van mevrouw Ellen Feenstra respectievelijk mevrouw Edy Klaassen, verlenen waar nodig ook de nodige hand- en spandiensten. 


Hieronder vindt u het volledige jaarverslag en het financieel resultaat over 2018.

 

Namens het bestuur,


Marieke Bruins Slot, voorzitter


Lees verder